Zaķumuižas pamatskola

Skolas padome

Skolas padome ir izveidota ar mērķi sekmēt pedagogu, izglītojamo, vecāku un Ropažu novada pašvaldības sadarbību, lai nodrošinātu izglītības programmu kvalitatīvu īstenošanu. Skolas padomes darbību regulē Izglītības likuma 31. pants.   

Skolas padomi veido viens vecāks no katras pirmsskolas grupas un klases, divi pedagogi un divi skolēnu pašpārvaldes pārstāvji- izglītojamie.

Skolas padomes priekšsēdētājs ir Agris Robežnieks. 

Skolas padomes dalībnieku saraksts 2017./2018.m.g.


2017./2018.m.g. Skolas padomes dokumenti.

Reglaments.

Sanāksmju protokoli:

2017.gada 17.oktobra sanāksmes protokols.

2017.gada 29.novembra sanāksmes protokols.

2018.gada 10.janvāra sanāksmes protokols.

2018.gada 15.februāra sanāksmes protokols.