Zaķumuižas pamatskola

Atbalsts skolai

Skolas atbalstam 1998.gada 24.novembrī ir nodibināta Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrība. 

Biedrības darbības mērķi ir risināt problēmas, kas saistītas ar Zaķumuižas pamatskolas mācību- audzināšanas darbu un mācību bāzes pilnveidošanu, aktivizēt biedrības darbību un līdzekļu koordinēšanu Zaķumuižas kultūrvides un izglītības attīstībai, atbalstīt skolēnu mācību un ārpusskolas darba aktivitātes, sniegt atbalstu dažādu izglītojošo pasākumu organizēšanai skolēniem, pedagogiem un vecākiem. 

Kopš biedrības dibināšanas ir paveikti vairāki nozīmīgi darbi: stadiona materiāli tehniskās bāzes pilnveidošana, atbalsts skolēnu un skolotāju dalībai starptautiskos projektos (Nordplus, Comenius, Kopienu iniciatīvu centrs, Lauku atbalsta dienests u.c. ), finansiāls atbalsts skolotāju metodiskā kabineta aprīkojuma pilnveidei, mācību grāmatu, metodiskās literatūras, aprīkojuma iegādei u.c.

 

 

Aicinām ikvienu ziedot Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrībai:

Zaķumuižas pamatskolas atbalsta biedrība

Reģ.nr. 40008038204

SEB bankas Rīdzenes filiāle

LV 73 UNLA 0002 0414 69542