Zaķumuižas pamatskola

Uzņemšana

Vecākiem vai citam bērna likumiskajam pārstāvim pirms bērna uzņemšanas vispārējās izglītības iestādē vai pilngadīgai personai pirms iestāšanās izglītības iestādē ir tiesības iepazīties ar šādu informāciju par izglītības iestādi: iestādes reģistrācijas un akreditācijas lapu, skolas nolikumu, skolēnu iekšējās kārtības noteikumiem,  licencētajām izglītības programmām un to akreditācijas rezultātiem.

Lai pieteiktu skolēnu izglītības iestādē, viens no vecākiem iesniedz direktoram adresētu iesniegumu. Iesniegumu var nosūtīt arī elektroniski, parakstot ar drošu elektronisko parakstu. Iesniegumā norāda- izglītojamā vārdu, uzvārdu un personas kodu, izvēlēto izglītības programmu, ērtāko saziņas veidu ar izglītības iestādi, iekļaujot elektroniskā pasta adresi.

Lai pieteiktu bērnu 1.klasē, vecāki kopā ar iesniegumu iesniedz arī medicīnisko karti 026/u un uzrāda bērna dzimšanas apliecību. Piesakot bērnu 2.-9.klasē, nepieciešams uzrādīt arī bērna iepriekšējo liecību vai sekmju izrakstu.