Zaķumuižas pamatskola

Mācību darbs

Mācību darba organizācija

2018./2019.m.g. Zaķumuižas pamatskola īsteno 2 pamatizglītības programmas:

 • vispārējā pamatizglītības programma (izglītības programmas kods: 21011111)
 • speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem (izglītības programmas kods: 21015611)

Skolā tiek izmantota e-klase. Piereģistrējot bērnu e-klasē, vecākiem uz norādīto mobilo tālruni tika nosūtītas īsziņas ar paroli. Pieejas vārds ir skolēna personas kods. Visiem lietotājiem automātiski tiek nodrošināti uzaicinājuma (bezmaksas) komplekta pakalpojumi, kas ļauj:

 • redzēt atzīmes visos mācību priekšmetos;
 • lasīt skolotāja ziņojumus – uzvedības ierakstus, piezīmes, atgādinājumus;
 • sekot līdzi mācību priekšmetu sarakstam;
 • redzēt mājas darbu uzdevumus;
 • sekot līdzi stundu tēmām;
 • sazināties ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem.

Aicinām pieteikt skolēna kavējumu, izmantojot e-klasi. Kavējuma pieteikums e-klasē, kas veikts līdz plkst. 8.15, tiks uzskatīts arī par pusdienu atteikumu. Papildus informācija par e-klases lietošanu pieejama šeit.

Saziņai ar vecākiem par skolēna sekmēm un uzvedību, arī šajā gadā tiek izmantotas skolēnu dienasgrāmatas un sekmju lapas 2x mēnesī.

 

Zaķumuižas pamatskolas

2018./2019.mācību gada prioritātes

Projekta Skola 2030 īstenošana:

 1. Skolotāju sadarbība mācību priekšmetu satura plānošanā un apguvē.
 2. Mūsdienīga un efektīva mācību stunda (skaidrs sasniedzamais rezultāts, jēgpilni mācību uzdevumi, pašvadīta mācīšanās un atgriezeniskā saite).
 3. Vienota pārbaudes darbu veidošanas sistēma.
 4. Mācību stundu vērošana skolotāju profesionālajai izaugsmei.

Izglītojamo individuālās izaugsmes sekmēšana:

 1. Mērķu sarunas, skolēnu mācību sasniegumu izaugsmes dinamika.
 2. Atbalsts izglītojamiem veselīga dzīvesveida veicināšanai.
 3. Atbalsts pozitīvai uzvedībai.
 4. Karjeras izglītības aktivitātes.

Izglītojamo piederības veicināšana skolai, novadam, Latvijai.

 1. Latvijas valsts simtgades aktualizācija.
 2. Labie darbi Latvijai.

 

 

Valsts diagnosticējošie  darbi (DD)

3.klasē:

latviešu valoda – mutvārdu daļa no 7.01.-20.02.2019.,

rakstu daļa -21.02.2019.

matemātika – 27.02.2019.

6.klasē:

latviešu valoda – mutvārdu daļa no 7.01.-19.02.2019.,

rakstu daļa -20.02.2019.

matemātika – 26.02.2019.

dabaszinības – 7.03.2019.

Valsts eksāmeni 9.klasei:

latviešu valoda – 22.05.2019.

svešvaloda – 29.05.2019.

matemātika – 4.06.2019.

Latvijas vēsture – 11.06.2019.

Brīvlaiks:

rudens – 22.10.-26.10.2018.

ziemas – 24.12.2018.-4.01.2019.

pavasara – 11.03.-15.03.2019.