Zaķumuižas pamatskola

Interešu izglītība

Interešu izglītības grafiks.

Robotikas pulciņš:

Vides pulciņš. Skolēniem būs iespēja veidot speciālas prasmes un iemaņas dabas izzināšanā un izpētē, attīstot radošo darbu- iesaistīties vides interešu izglītības projektā “Ieraugi, atklāj, saglabā”, veikt pētījumus dabā un analizēt izmaiņas dabas vidē, iesaistīties dabas izziņas un pētnieciskās Dabas izglītības centru piedāvātajās nodarbībās. Veidosies prasmes teoriju savienot ar praktisko darbību, dot savu reālu ieguldījumu apkārtējās vides izpētē un saglabāšanā.

 

“Radošo klubiņš”. Skolēniem būs iespēja praktizēt radošo domāšanu, pielietot mākslas valodas zināšanas, radot mākslas darbus. Mākslas nodarbībās skolēns ne tikai attīstīs savas spējas, bet arī izliks savu emocionālo nemieru, noņems spriedzi, gūs dvēseles līdzsvaru. Pulciņa dalībnieki piedalīsies skolas noformēšanā, dažādos konkursos un radošo darbu veikšanā.

“Populārā muzicēšana”. Skolēniem būs iespēja veidot un nostiprināt muzikālo atmiņu, attīstīt melodisko un harmonisko dzirdi, pilnveidot ritmiskās un vokālās iemaņas, kā arī iegūt iemaņas sintezatora spēlē, pilnveidot iemaņas dziedāt dziesmas ar pavadījumu un piedalīties skolas rīkotajos pasākumos.

Muzikālais ansamblis 1.-4.klasei. Skolēniem būs iespēja veidot un nostiprināt muzikālo atmiņu– dziesmu mācīšanās pēc dzirdes, attīstīt skolēnu harmonisko dzirdi – dziedāšana divbalsībā, pilnveidot skolēnu vokālās iemaņas, dziedāt dziesmas a capella un ar pavadījumu, iemācīt dziedāt unisonā un piedalīties skolas rīkotajos pasākumos.

Skolēnu pašpārvalde. Skolēniem būs iespēja organizēt pasākumus, prezentēt skolu, veidot skolas dzīvi interesantāku, radoši pieiet skolas aktivitātēm, dekorēt skolu, mudināt audzēkņus piedalīties konkursos, uzklausīt pārējo viedokļus, ietekmēt skolēnu labsajūtu, komunicēt ar skolotājiem, skolēniem, citām skolēnu padomēm, sakārtot skolas dzīvi, pilnveidot skolas dzīvi, palīdzēt skolotājiem iesaistīt skolēnus, palīdzēt audzēkņiem mācību procesā, informēt klasesbiedrus, skolas biedrus, diskutēt par nepieciešamo, attīstīt aktivitātes un jauniešu darbu, reklamēt skolu, padarīt skolu jautrāku.

Žurnālistikas pulciņš- skolēniem būs iespēja mācīties un veikt dažāda veida žurnālistikas darbus – rakstīt intervijas, vākt informāciju, veidot reportāžas, aptaujas un radīt izklaides slejas, plānot un izdot skola avīzi. Tiks attīstītas skolēnu komunikācijas prasmes ar skolasbiedriem, skolotājiem un vecākiem, iegūtas iemaņas teksta rediģēšanā. Būs iespēja tikties un iepazīt dažādus kultūras darbiniekus, iepazīties ar viņu darbu.

Teātra pulciņš. Skolēniem tiks sniegtas teorētiskas un praktiskas zināšanas skatuves runā, skatuves kustībā un aktiermeistarībā un attīstītas bērnu un jauniešu spējas, talants, radošums un daudzveidīgas prasmes teātra mākslas jomā. Tiks pilnveidotas zināšanas par latviešu un cittautu literatūru, t.sk. dramaturģiju,radīta interesi par teātra mākslu un audzināti gudri teātra izrāžu skatītāji. Būs iespēja piedalīties dažādos ar teātra mākslu saistītos pasākumos (skatuves runas konkursos, teātra festivālos, sacensībās, svētkos u.c.).