Zaķumuižas pamatskola

Audzināšanas darbs

Atbalsts personības izaugsmei
Audzināšanas darbu skolā nosaka likumdošana (Izglītības likums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, u.c.) un skolā pieņemti Iekšējās kārtības noteikumiun Audzināšanas darba programma, kura skaidro klases stundu laikā apgūstamās zināšanas, prasmes un attieksmes.

Ikdienā ikvienam bērnam tuvumā atrodas viņa audzinātājs vai priekšmeta skolotāji, kuri palīdz attīstīt jauno personību un nostiprināt bērna pozitīvos ieradumus un labās rakstura iezīmes.

Kā tas notiek?

Mērķu izvirzīšana katra semestra sākumā

Katra semestra sākumā skolēni kopā ar klases audzinātāju izvirza sev mērķi norunātam posmam. Pieredze rāda, ka mērķi ir ļoti dažādi, tie var būt saistīti gan ar mācību sasniegumu uzlabošanu vienā vai vairākos priekšmetos, gan arī ar rakstura pilnveidi. Apmēram 30 % skolēni sev izvirza divus vai vairāk mērķus. Ļoti priecājamies, ja mērķu izvirzīšanā aktīvi iesaistās vecāki un radinieki.

Sākumskolas skolēnu savu mērķu pierakstīšanu parasti veic dienasgrāmatās vai audzinātāja izveidotās vienkāršas mērķu lapās, pamatskolas skolēniem ir izveidota speciāla Mērķu veidlapa

Individuālās sarunas ar audzinātāju vismaz vienu reizi mēnesī

Lai veiksmīgāk sasniegtu izvirzītos mērķus, skolēni tiekas ar saviem audzinātājiem individuālās pārrunās vismaz vienu reizi mēnesī. Šajās sarunās vienlaicīgi var atrasties arī citi klasesbiedri, kuriem ir līdzīgi mērķi. Sarunas tiek fiksētas individuālo darbu žurnālā e – klasē.

Vērtību uzlīmes sākumskolā

Par veiksmīgiem izaugsmes piemēriem un reāli veiktiem uzlabojumiem sava rakstura pilnveidē sākumskolas skolēni saņem skolas vērtību uzlīmes. Tās tiek ielīmētas dienasgrāmatā.

Pateicības vārdi skolas vērtību stendos pamatskolā

Par pamatskolas skolēnu ikdienas sasniegumiem šogad informēsim skolas vērtību stendos.

Skolēnu vadītas informatīvās sanāksmes katru nedēļu

Katru nedēļu notiek viena informatīvā sanāksme sākumskolas un pamatskolas skolēniem, kuras saturu sagatavo paši skolēni. Sanāksmes saturs ir mainīgs, skaidro aktuālo pasaulē, Latvijā, novadā un skolā, kā arī nosaucot spilgtākos skolasbiedru rakstura izaugsmes piemērus.

Pašvērtējums katra semestra noslēgumā

Katra semestra beigās skolēni izvērtē paveikto. Novērtē, kā ir sasniegti izvirzītie mērķi. Līdz galam tiek aizpildīta mērķu lapa. Semestra beigās tiek aizpildīta arī Skolēna pašvērtējums kurā savus komentārus raksta arī klases audzinātājs.

Veiksmīgākie un mērķtiecīgākie skolēni semestra beigās saņem skolas atzinības rakstus un piemiņas veltes.